В памет на проф. Ярослав Тагамлицки 
Bulgarian   Deutsch   English   Russian
НЕГОВИЯТ ГЛАС –

запис от лекции
и музикални
изследвания
(меню
"Неговият глас")
ДИСЕРТАЦИИ

Дисертации
на аспирантите му
(меню
"Неговата школа")
ДИПЛОМАНТИ

Негови дипломанти
и дипломните им
работи
(меню
"Неговата школа")
Школата на Тагамлицки

Съдържание
Предистория
Кръжокът на Тагамлицки
Кръжочници
Аспиранти
Дисертации
Дипломни работи

Предистория
През 1943 г. Тагамлицки защитава докторска дисертация (Ph.D.) в Лайпцигския университет (Германия), където е изпратен на специализация при изтъкнатите математици Паул Кьобе и ван дер Варден.

Темата на дисертацията му (научен ръководител Паул Кьобе) е:
"Към общия принцип за кръговото нормиране в конформното изображение".

Кръжокът на Тагамлицки
След завръщането си в България, наследявайки като ръководител на катедрата по диференциално и интегрално смятане проф. Кирил Попов, Тагамлицки в началото на 50-те основава прочутия си кръжок, през който като асистенти, аспиранти, демонстратори и студенти преминават най-ярките представители на българската математическа мисъл от втората половина на 20 в.

Кръжочници
Невъзможно е да се изброят всички участвали в кръжока на Тагамлицки през десетилетията, поради което се ограничаваме само с по-известните имена от първите десетина години след създаването на кръжока. В работата му през този период вземат участие (в азбучен ред по малко име):

Апостол Обретенов, Благовест Сендов, Боян Пенков, Владимир Александров, Владимир Лубих, Владимир Чакалов, Димитричка Шопова, Димитър Добрев, Димитър Скордев, Дойчин Дойчинов, Емануил Димитров, Иван Димовски, Иван Проданов, Иван Райчинов, Иван Тодоров, Николай Стоев, Николай Хаджииванов, Станчо Димиев, Тодор Генчев и др.

Аспиранти на Тагамлицки
Аспиранти на Тагамлицки между 1952 и 1983 г. са били (в азбучен ред по малко име):

Александър Александров, Васил Цанов, Владимир Чакалов, Димитър Скордев, Елена Любенова, Иван Проданов, Мин Тай Нгуен (Виетнам), Тодор Генчев, Христо Бояджиев.

Между 1957 и 1978 г. са защитили кандидатски дисертации следните аспиранти на Тагамлицки (в азбучен ред по малко име):

Васил Цанов, Владимир Чакалов, Елена Любенова, Иван Проданов, Мин Тай Нгуен (Виетнам), Христо Бояджиев.

Кандидатските дисертации, защитени от Димитър Скордев и Тодор Генчев към средата на споменатия период, са изработени в аспирантура на самостоятелна подготовка, но и на тях Тагамлицки е бил по същество научен ръководител.

Дисертации
Посочените по-долу дисертации са от университетския архив на проф. Тагамлицки.
Годините в най-лявата колона са онези, които са написани на самите трудове, а всъщност някои от защитите са се провели в по-късна година (особено фрапиращ е случаят с кандидатската дисертация на Иван Проданов).

1963 Иван Рачев Проданов "Изпъкнали пространства"
1977 Нгуен Мин Тхай "Регулярни диференциални оператори върху многообразия и принципа за максимум"
1977 Христо Нонев Бояджиев "Характеризация на симетрични и B*-еквивалентни банахови алгебри чрез естествената частична наредба. Спектрална теорема за частично наредени банахови алгебри"
1978 Васил Валдемаров Цанов "Хиперелиптични риманови повърхнини и двойно породени функционални алгебри"
1979 Елена Тодорова Любенова "Позитивни функции върху групи и алгебри"

Дипломни работи
Списъкът на дипломните работи със сигурност не е пълен. Изброените по-долу дипломни работи са изключително от университетския архив на проф. Тагамлицки.
Годините в най-лявата колона са онези, които са написани на самите трудове. Буква "Т" във втората колона от списъка на дипломните работи означава, че на заглавната страница на съответната дипломна работа Тагамлицки е бил изрично посочен като научен ръководител, а въпросителна в същата колона означава, че изобщо не е посочено име на научен ръководител (има една дипломна работа, на която не е писана и година).

????? ? Иван Райчинов Симеонов "Интегрално представяне на изпъкналите функции"
1955 ? Александър Димитров Данов "Върху съотношението на критериите на Липшиц и на Дирихле-Жордан за равномерна сходимост на фуриеровите редове"
1955 ? Николай Любенов Стоев "Бележки върху една формула на Грегори"
1955 ? Станчо Генчев Станчев "Аналитични функции с неотрицателна реална част"
1956 ? Благовест Христов Сендов "Върху някои типове регулярно монотонни функции"
1956 Т Иван Тодоров Тодоров "Пространства от псевдофункции и приложение към теорията на линейните диференциални оператори"
1956 ? Тодор Дончев Димитров "Теорема на Палей-Винер за целите функции от експоненциален тип"
1957 ? Георги Христосков Киров "Средни на Хаусдорф"
1957 Т Иван Христов Димовски "Върху някои пространства с изброима координатна система"
1957 ? Теодора Александрова Кирпикова "Сингулярни интеграли"
1958 Т Димитър Генчев Скордев "Нормирани конуси и линейни разлагания в тях"
1958 Т Румен Василев Грозданов "Системи линейни неравенства"
1958 Т Спиро Васил Макочи "Разни видове интерполации"
1958 Т Стоян Стоилов Стоянов "Теорема на Винер за тригонометричните редове и комутативните нормирани пръстени"
1959 Т Иван Рачев Проданов "Топологични пространства с пълна обвивка"
1959 Т Илия Петров Илиев "Обща тауберова теорема на Винер и приложението й за доказателство на асимптотичния закон за разпределението на простите числа"
1961 ? Николай Георгиев Хаджииванов "Развиване на елементите от някои конуси в редове по неразложими елементи"
1966 Т Костадин Петров Динчев "Инверсия в линейни пространства и линейни топологични пространства"
1966 Т Петър Спиридонов Недевски "Проективни пространства"
1968 Т Янко Цветанов Кинтишев "Линейни и мултипликативни функционали в комутативни банахови алгебри"
1969 ? Боян Маринов Бонев "Почтипериодични функции и инвариантни средни стойности"
1969 Т Рони Нисим Леви "Съществуване на мултипликативни линейни функционали в комутативна банахова алгебра със симетрична инволюция"
1969 Т Тома Василев Тонев "Полугрупи и позитивни функции"
1971 Т Димитър Петков Кехайов "Теорема за съществуване на интеграл на Хаар"
1971 Т Юрий Фьодоров Гребченко "Неподвижни точки на непрекъснати оператори в локално изпъкнали топологични пространства"
1972 Т Васил Валдемаров Цанов "Върху добре разположените екстремни точки"
1972 Т Елена Тодорова Любенова "Върху характерите на някои локално компактни групи"
1972 Т Николай Сашов Божинов "Някои опити за отслабване на условията в теоремата на Крейн и Милман"
1972 Т Христо Нонев Бояджиев "Екстремни точки на едно множество от оператори в хилбертово пространство и приложение"
1975 ? Аврам Б. Ронков "Рационални комутанти и инварианти относно групите на ортогоналните трансформации и на собствените ортогонални трансформации"
1976 Т Силвия Борисова Ячева "Върху монотонно растящите функции в равнината"
1977 Т Борис Иванов Старчев "Върху теоремата за екстремните елементи"
1977 Т Елисавета Димитрова Ватралова "Върху принципа за максимума и теоремата за екстремните елементи"
1977 Т Мария Иванова Христова "Подготвителната теорема на Вайерщрас"
1977 Т Нели Рачева Ангелова "Някои методи за регуляризирне на некоректно поставени задачи"
1977 Т Петър Томов Янакиев "Върху ограничените изпъкнали функции в едноизмеримия случай"
1978 Т Диана Желязкова Анастасова "Разделно холоморфни функции и разделно непрекъснати билинейни изображения"
1978 ? Николай Георгиев Николов "Глобално представяне оператора на Белтрами върху обобщени многообразия"
1978 Т Румен Цанев Маринов "Теорема за неподвижната точка"
1979 Т Манол Янков Илиев "Гладки многообразия, зададени със система уравнения"
1979 Т Христо Йорданов Христов "Върху многообразия, зададени със система уравнения"
1979 Т Юлиян Любенов Димитров "Позитивни класи от матрици. Грасманово многообразие"
1982 Т Александър Кирилов Александров "Някои въпроси от функционалния анализ и топологията"
1983 Т Владимир Димитров Бабев "Непрекъснати редици. Тангенциални производни за многообразия на Грасман"

Copyright (c) Ад Хок 2008-2015 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Tue Dec 1 2015 at 1:58:54am.